Verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied
De hieronder opgenomen algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopsovereenkomsten die met SealEco Belgium NV (hierna:
“SealEco”) gesloten worden. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend afgeweken worden bij wijze van specifieke voorwaarden, die met de
klant schriftelijk overeengekomen worden. Het sluiten van de koopovereenkomst sluit van rechtswege de aanvaarding van onderstaande algemene
voorwaarden in, onder voorbehoud dat de algemene verkoopsvoorwaarden alvorens het sluiten van het contract worden overgemaakt worden aan
de klant. Alle aankoopvoorwaarden van klanten worden uitdrukkelijk verworpen en kunnen nooit in aanmerking komen bij een of andere betwisting.
SealEco behoudt zich het recht voor de essentiële bepalingen van de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen indien hier een
geldige reden voor bestaat (bv.: een economische reden zoals een objectieve wijziging van de prijs indien de grondstoffen duurder worden, er een
wetswijziging is, etc.). Wijzigingen en aanvullingen zullen voorafgaandelijk en schriftelijk worden gemeld aan de klant en gaan in op het door
SealEco bepaalde tijdstip.
2. Eigendoms- en risico-overdracht:
2.1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en eventuele intresten. Bij niet-betaling
kan de verkoper, op kosten en risico van de koper op elk moment de goederen terug laten ophalen.
2.2. Indien de klant met de verkochte goederen nieuwe voorwerpen vormt of doet vormen, de goederen met andere voorwerpen vermengt of op
enigerlei wijze bestanddeel doet vormen van andere voorwerpen, verkrijgt SealEco de eigendom van deze andere voorwerpen vanaf het ontstaan
ervan, en dit tot zekerheid van de volledige betaling van het door de klant aan SealEco verschuldigde bedrag. Leveringen geschieden op risico van
de verkoper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. De levering geschiedt op het moment de goederen de magazijnen van
de verkoper verlaten. Vanaf de levering gaat het risico over op de koper.
3. Prijs en Betalingen:
3.1. Overeengekomen prijzen luiden, voor zover niet anders overeengekomen, in euro, exclusief BTW Tenzij anders schriftelijk overeengekomen
heeft de klant 14 dagen na factuurdatum om de factuur te betalen.
3.2. Onze facturen zijn betaalbaar op onze burelen te Brecht, contant netto zonder korting, tenzij anders vermeld op de voorzijde van de factuur.
3.3. De betaling door de klant impliceert diens instemming dat de geleverde goederen in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de
koopovereenkomst.
3.4. Een factuur wordt tevens geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn bij gebrek aan geschreven protest middels aangetekend schrijven
binnen de acht dagen na datum van verzending van de factuur.
3.5. In geval van niet betaling of laattijdige betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire
vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het openstaande factuurbedrag (op jaarbasis), met een minimum van 125 EUR en onverminderd
het recht van SealEco om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bovendien brengt elke onbetaalde
factuur vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest van 10% op het openstaand
factuurbedrag.
Sealco behoudt zich het recht voor om haar betalingsvoorwaarden eenzijdig aan te passen indien hier een geldige reden voor bestaat (bv.: een
economische reden zoals een objectieve wijziging van de prijs indien de grondstoffen duurder worden, er een wetswijziging is, etc.).
4. Klachten – gebreken- protesten:
Elke klacht, ten einde ontvankelijk te zijn, dient schriftelijk te geschieden binnen de 8 10 dagen, na de leveringsdatum. In het geval van verborgen
gebreken zijn wij slechts gehouden tot het vervangen van de door ons geleverde koopwaar, onder voorbehoud van garantievoorwaarden. Indien de
klant ten onrechte weigert de goederen te ontvangen, zullen alle kosten die hieruit voortvloeien aan de klant in rekening gebracht worden.
5. Maatwerk, afsnijdingen en prefabricatie van membranen:
Op maat versneden rollen en/of geprefabriceerde membranen worden nooit teruggenomen. De tolerantie op de maten van versneden rollen mag
tot + 20% en –10% bedragen, tenzij de tolerantie met inbegrip van een percentage of maat specifiek vermeld is in de orderbevestiging. Mondelinge
bestellingen dienen steeds door de klant schriftelijk bevestigd te worden. Een orderbevestiging wordt gezonden voor mondelinge bestellingen voor
zover de levertermijn meer dan 5 dagen bedraagt. Verhaal op foutieve maten en hoeveelheden is anders niet mogelijk. Versnijdingen of
prefabricatie zullen steeds uitgevoerd worden volgens de maten vermeld op de schriftelijke bestelbon / bij gebrek hieraan worden deze vervaardigd
volgens de mondelinge bestelling. Omwille van de levertermijnen (24-72h voor stroken) kunnen bestellingen niet meer geannuleerd worden en
dienen deze afgenomen te worden. Indien deze niet afgenomen worden dan dient desalniettemin de volledige factuur voldaan te worden, inclusief
alle kosten.
6. Transport
De goederen reizen voor risico en rekening van de klant. Voor België zullen alle orders met een netto totaalwaarde van minimum 1.000 Euro netto
excl. BTW worden ‘franco’ verstuurd, tenzij anders vermeld. Indien het netto bedrag kleiner is dan 1.000 Euro, zullen de vrachtkosten in rekening
gebracht worden, tenzij afhaling gebeurt door de koper. Het tarief wordt op eenvoudige vraag ter beschikking gesteld van de klant. Bij orders met
een netto factuurwaarde beneden de 50 Euro, worden door SealEco 10 euro (excl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht. Het transport
buiten België is te allen tijde integraal ten laste van de koper.
7. Leveringstermijnen
De door SealEco opgegeven leveringstermijnen zijn steeds benaderend doch nooit bindend. Vertraging kan geen aanleiding geven, noch tot
schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst.
8. Aansprakelijkheid
8.1. Behoudens in geval van opzettelijke fout, zware fout of bedrog zijn noch SealEco, noch haar aangestelden/uitvoeringsagenten aansprakelijk
voor de daden, beslissingen en adviezen genomen of gegeven in uitvoering van de overeenkomst. De klant verbindt er zich toe om de SealEco en
haar aangestelden te vrijwaren voor aansprakelijkheid opzichtens derden.
8.2. In elk geval wordt de aansprakelijkheid van SealEco beperkt tot een bedrag van 20% van de totale schade, met dien verstande dat het bedrag
verschuldigd door de SealEco niet hoger mag zijn dan 50% van de inkomsten die zij onder de afzonderlijke overeenkomst genereert.
SealEco is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade geleden door de klant en/of klanten van de klant.
8.3. In elk geval wordt de aansprakelijkheid van SealEco beperkt tot het bedrag dat in het toepasselijk geval uit hoofde van haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en effectief uitbetaald.
9. Verantwoordelijkheid en garantie rubberfolies
Onze EPDM rubbers worden geleverd voor de toepassingen zoals omschreven in onze meest recente handleidingen. Voor alle andere
toepassingen dan deze vermeld in de meest recente handleidingen, beschikbaar op www.SealEco.com, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld
worden. Alle andere toepassingen geschieden enkel op risico en op kosten van de koper. Deze garantievoorwaarden gelden enkel voor leveringen
in België, tenzij anders overeengekomen. Gevolgschade valt buiten de garantie. Chemische bestendigheid wordt enkel gegarandeerd als
voorafgaandelijk de producten, de juiste concentraties en temperaturen schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard worden.
De garantie is aan hiernavolgende beperkingen onderworpen:
1.Dakbedekking: De geleverde goederen worden gedurende 10 jaar gegarantied. De garantie is degressief met een waardevermindering van 10%
per jaar. De door SealEco Belgium toegekende garantie kan nooit groter zijn dan de garantie die aan SealEco Belgium wordt toegekend wordt door
haar leveranciers. Schade veroorzaakt door derden, schade ten gevolge van spanningen in de ondergrond, mechanische beschadiging,
scheurvorming, schade door inwerking van chemische producten, onstabiele ondergrond, schade ten gevolge knaagdieren, eenden en andere
dieren, worteldoorgroei andere dan vermeld in de technische fiches, schade ten gevolge van heirkracht, oorlog, aardbevingen,storm… kunnen nooit
aanleiding geven tot welke garantie ook.
De klant zal ook altijd de folie plaatsen volgens de meest recente nationale richtlijnen (NBN, STS en TV’s) en volgens de meest recente handleiding
van onze firma, beschikbaar op www.SealEco.com. Indien de klant nalaat de handleiding van SealEco te volgen om de folie te plaatsen, kan dit
nalaten gekwalificeerd worden als foutief gebruik waardoor er geen enkele vergoeding verschuldigd zal zijn door SealEco.
SealEco kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor foutieve dakopbouw en slechte ondergronden. Alle lijmen dienen door de klant op voorhand
getest te worden op de desbetreffende ondergrond, daar het onmogelijk is als fabrikant van de waterdichting alle mogelijke ondergronden, alsook
de plaatsing ervan te controleren.
SealEco Belgium behoudt zich het recht voor de defecte materialen te laten repareren of een nieuw product te leveren, op basis van een
degressieve garantie zoals hierboven gespecificeerd. Indien SealEco kiest om nieuwe materialen te leveren dan zullen de plaatsingskosten van
nieuw geleverde producten niet vergoed worden. Eventuele details welke in de folie ingelast worden door SealEco Belgium zijn onderhevig aan
dezelfde garantievoorwaarden. De aanwezigheid gedurende een beperkte tijd van een van onze technische mensen, vertegenwoordigers of
medewerkers van SealEco ontlasten de klant niet van zijn verantwoordelijkheden, ook de garantievoorwaarden blijven in dat geval ongewijzigd.
2. Vijvers en geomembranen: De geleverde goederen worden gedurende 10 jaar gegarantied. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing voor zowel beroepsmatige als niet beroepsmatige doeleinden. De geleverde folie voldoet aan de eigenschappen zoals vermeld in de technische fiche
die met het product wordt meegeleverd. De garantie is degressief met een waardevermindering van 10% per jaar. De door SealEco toegekende garantie kan nooit groter zijn dan de garantie die aan SealEco toegekend wordt door haar leveranciers. SealEco behoudt zich het recht voor de
defecten te laten repareren of een nieuw product te leveren. Plaatsingskosten van nieuw geleverde producten ter vervanging van defecte goederen, worden niet vergoed. Schade veroorzaakt door derden, door inwerking van chemische producten tenzij uitdrukkelijk toegestaan in een specifiek schrijven voor de welbepaalde werf, schade ten gevolge van spanningen in de ondergrond, mechanische beschadiging, scheurvorming, schade
door onstabiele ondergrond, schade door hoog grondwater zonder drainage, schade ten gevolge knaagdieren, insecten, eenden en andere dieren, schade door wortels van planten anders dan deze waarvoor attesten beschikbaar zijn en vermeld in de technische fiche, schade ten gevolge van heirkracht, oorlog, aardbevingen, storm, afwezigheid of het niet opvolgen van de voorwaarden vermeld in een grondstudie,… vallen niet onder de garantie. Elke aantasting door chloor, of producten die op de verboden lijst staan, alsook door producten die in een te hoge concentratie werden aangebracht, of door slecht afgeregelde zuiveringssystemen, vallen buiten elke vorm van garantie. Het is verplicht te allen tijde een geotextiel, zoals omschreven in de plaatsingsinstructies, beschikbaar op www.SealEco.com onder de folie aan te brengen. Bij gebrek hieraan vervalt alle garantie wegens het foutief gebruik van het product. De aanwezigheid gedurende een beperkte tijd van een van onze technische mensen, vertegenwoordigers of medewerkers van SealEco Belgium ontlasten de klant niet van zijn verantwoordelijkheden, ook de garantievoorwaarden blijven in dat geval ongewijzigd.
3.Stroken: De geleverde goederen voldoen aan de eigenschappen zoals vermeld in de technische fiche. De geleverde goederen worden gedurende 10 jaar gegarantied. De garantie is degressief met een waardevermindering van 10% per jaar. De door SealEco toegekende garantie kan nooit groter zijn dan de garantie die aan SealEco toegekend wordt door haar leveranciers. Schade veroorzaakt door derden, schade ten gevolge van spanningen in de ondergrond, mechanische beschadiging, scheurvorming, schade door onstabiele ondergrond, schade ten gevolge knaagdieren, insecten, eenden en andere dieren, schade ten gevolge van heirkracht, oorlog, aardbevingen,… maken een overmachtsituatie uit en kunnen bijgevolg nooit aanleiding geven tot welke garantie ook. De klant zal ook altijd de folie plaatsen volgens de meest recente richtlijnen van het WTCB en volgens de meest recente handleiding van onze firma. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor een foutieve opbouw, een
foutief concept of voor slechte ondergronden. Alle lijmen dienen door de klant op voorhand getest te worden op de desbetreffende ondergrond, daar het onmogelijk is voor de leverancier alle mogelijke ondergronden te controleren, de minimaal vooropgestelde waarde bedraagt 50N/50mm
afpelwaarde. Ook de veroudering dient gecontroleerd te worden! SealEco Belgium behoudt zich het recht voor om de defecte materialen te laten repareren of een nieuw product te leveren, op basis van de degressieve garantie. Indien SealEco Belgium opteert om nieuwe materialen te leveren
dan zullen de plaatsingskosten van nieuw geleverde producten niet vergoed worden. Gevolgschade (zoals o.a. waterschade, schade aan gebouw, goederen, etc.) is strikt van de garantie uitgesloten. De aanwezigheid gedurende een beperkte tijd van een van onze technische mensen, vertegenwoordigers of medewerkers van SealEco Belgium ontlasten de plaatser niet van zijn verantwoordelijkheid, ook de garantievoorwaarden blijven in dat geval ongewijzigd.
4.Tankliners: De geleverde folie voldoet aan de eigenschappen zoals vermeld in de technische fiche die wordt meegeleverd met het product. Deze
rubberen geprefabriceerde vellen worden op de gevraagde maat en op ontwerp van de klant vervaardigd. De garantie bestaat uit het repareren of
het vervangen van de materialen.
De garantie op de folie bedraagt 3 jaar, gebaseerd op de eigenschappen vermeld in de technische fiche, beschikbaar op www.sealeco.com, of bij
de factuur gesloten, en is degressief met 33% per jaar. De door SealEco toegekende garantie kan nooit groter zijn dan de garantie die aan SealEco
toegekend wordt door haar leveranciers. Schade veroorzaakt door derden, schade ten gevolge van spanningen in de ondergrond, mechanische
beschadiging, scheurvorming, schade door onstabiele ondergrond, schade door hoog grondwater zonder drainage, schade door knaagdieren,
insecten, eenden en andere dieren, schade ten gevolge van heirkracht, oorlog, aardbevingen, schade door inwerking van chemische producten,
edm vallen niet onder de garantie. De aanwezigheid gedurende een beperkte tijd van een van onze technische mensen, vertegenwoordigers of
medewerkers van SealEco ontlasten de klant niet van zijn verantwoordelijkheid ook de garantievoorwaarden blijven in dat geval ongewijzigd
5.Biogasliners: De geleverde folie voldoet aan de eigenschappen zoals vermeld in de technische fiche. Indien specifieke normen gevraagd worden
dan kan SealEco niet verantwoordelijk gesteld worden bij gebrek hieraan. Deze rubberen geprefabriceerde vellen worden op de gevraagde maat en
op ontwerp van de klant vervaardigd. SealEco Belgium zal nooit enige verantwoordelijkheid nemen aangaande het concept en de toepassing van
deze liners. De garantie bestaat uit het repareren of het vervangen van de materialen. De garantie bedraagt 3 jaar, gebaseerd op de
eigenschappen vermeld in de technische fiche, op de folie en is degressief met 33% per jaar. De door SealEco toegekende garantie kan nooit
groter zijn dan de garantie die aan SealEco toegekend wordt door haar leveranciers. Schade veroorzaakt door derden, schade ten gevolge van
overmatige spanningen (>30%), mechanische beschadiging, scheurvorming, schade door onstabiele ondergrond, schade door hoog grondwater
zonder drainage, schade door knaagdieren, vogels, insecten en andere dieren, schade ten gevolge van heirkracht, oorlog, aardbevingen, schade
door inwerking van chemische producten, edm vallen niet onder de garantie. De klant zal zelf de nodige veiligheids- en controle systemen, zij het
mechanisch, pneumatisch, elektrisch of elektronisch, inbouwen teneinde de spanning niet boven de 30% te laten oplopen. Het gebruik van diverse
producten in de vergisters kunnen aanleiding geven tot chemische aantasting van de folie waardoor deze zijn rek verliest, dit behoort tot de
verantwoordelijkheid van de klant.
10. Verantwoordelijkheid en garantie elektrische toestellen
10.1. Op al onze elektrische toestellen geldt een wettelijke garantie van 2 jaar, tenzij expliciet anders vermeld. Deze garantie is enkel van kracht
indien alle plaatsingsvoorschriften correct worden opgevolgd. Deze garantievoorwaarden gelden enkel voor leveringen in België, tenzij anders
overeengekomen. Gevolgschade en werkuren vallen te allen tijde buiten de garantie. In geval van defect dienen de toestellen door de klant bij
SealEco in België afgeleverd te worden. Enkel SealEco heeft de keuze het defecte toestel te vervangen of te repareren. Indien het gebrek te wijten
is aan slecht gebruik of onderhoud, dan zullen de kosten door de klant doorgerekend worden.
10.2. Het herstellen of vervangen van een defect toestel geeft geen aanleiding tot een verlengde of vernieuwde garantie. De oorspronkelijke
garantie blijft van kracht.
11.Technische begeleiding- erkend plaatser
SealEco is niet aansprakelijk voor wat het plaatsen en het in werking stellen van de verkochte goederen betreft, behoudens in geval van zware fout,
opzettelijke fout en bedrog. De koper erkent dat hij voldoende informatie heeft gekregen en dat hij in staat is om zelf te oordelen of de goederen
aan de behoeften en eigenaardige karakteristieken van zijn aanneming aangepast zijn. De koper verklaart dat hij beschikt over de technische
instructies evenals over de mogelijkheid een opleiding te volgen bij SealEco. De koper doet uitdrukkelijk afstand van enig verhaal tegen SealEco
voor welke plaatsings- of verwerkingsfout dan ook. De mogelijke aanwezigheid en tussenkomst van een technisch assistent of verkoper van
SealEco op de werf, doet hieraan niet af; SealEco kan in voormeld geval niet als (onder-)aannemer aanzien worden De koper de enige blijft die
voor de plaatsing aansprakelijk is.
12. Schuldvergelijking
SealEco behoudt zich het recht voor om het principe van schuldvergelijking zoals voorzien in artikel 1289 e.v. B.W. in te roepen wanneer SealEco
en haar medecontractant elkaars schuldenaar zijn. In dat geval zullen de twee schulden, zodra zij tegelijk bestaan, vaststaand en opeisbaar zijn,
teniet gaan ten belope van hun wederkerig bedrag. Enkel het alsdan nog resterende saldo zal dienen betaald te worden.
13. Recupel
Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten, is SealEco toegetreden tot RECUPEL en
betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van de ophaling en de verwerking
zowel van de professionele elektrische en elektronische apparaten die het voorwerp uitmaken van deze bestelbon wanneer deze afgedankt zullen
worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden. Teneinde in overeenstemming te zijn met de
afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be).
Indien gewenst, kan SealEco de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.
14. Retourgoederen
Maatwerk, versnijdingen, geprefabriceerde goederen, Ecoo producten, reinigingsproducten en goederen die niet op voorraad gevoerd worden
zullen nooit retour genomen worden. Standaardproducten worden retour genomen aan een prijs gelijk aan de gefactureerde prijs, min aftrek boni,
hoeveelheidskortingen, etc – 30% en dit enkel en alleen mits aan volgende voorwaarden voldaan is.
a. De goederen, alsook de verpakking dient in perfecte en propere staat te verkeren;
b. De goederen werden maximaal 6 maanden van tevoren geleverd zijn;
c. Het betreft geen goederen met vervaldatum.
d. De transportkosten voor de retourname zijn ten laste van de klant.
15. Nietigheidsverklaring
15.1. Indien één of meerdere van deze clausules blijkt te zijn aangetast door enige vorm van nietigheid houdt dit geen nietigheid in van de andere
clausules die onverminderd blijven gelden. Desgevallend dient de ongeldige clausule vervangen te worden door een rechtsgeldige, die het best
overeenkomt met de geest van de nietige of onafdwingbare clausule.
15.2. Indien één of meerdere van deze clausules niet of slechts ten dele wordt toegepast gebeurt dit steeds onder voorbehoud van alle rechten en
zonder enige nadelige erkentenis. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarden zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is
gedaan.
15.3. Geen amendement dat deze overeenkomst wijzigt, er iets aan toevoegt of weglaat, zal aan een partij kunnen worden tegengeworpen tenzij
het schriftelijk is opgemaakt en door of in naam van alle betrokken partijen is ondertekend, onder uitdrukkelijke verwijzing naar onderhavige
overeenkomst.
16. Gegevensbescherming
16.1. SealEco en de klant verbinden zich er toe om hun respectieve verplichtingen krachtens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving na
te leven met betrekking tot alle persoonsgegevens die in de uitvoering van deze overeenkomst zouden worden verwerkt.
16.2. SealEco zal slechts persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst.
17. Bevoegdheid
Deze koopovereenkomst zal worden beheerst door het Belgisch Recht.
In geval van betwisting zijn enkel de bevoegde rechtbanken van Antwerpen bevoegd.